Τρ. Κύπρου: Μειώθηκαν 662 εκατ. ευρώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Οκτώ συνεχή τρίμηνα μείωσης προβληματικών δανείων, μείωση κατά €298 εκατ. στα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, μείωση κατά €662 εκατ. στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και κάλυψη δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών και των μη εξυπηρετούμενων δανείων, είναι μερικά από τα κύρια σημεία για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2017, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου.

Η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε σε ομαλοποίηση των υποχρεώσεων της με πλήρη αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον ELA ύψους €11.4 δις με τον δείκτη Δανείων προς καταθέσεις στο 95%.

Την ίδια ώρα η τράπεζα κατέχει μια ηγετική θέση σε μια οικονομία που συνεχίζει να αναπτύσσεται αφού τα λειτουργικά της κέρδη έφτασαν τα €126 εκατ. το α’ τρίμηνο 2017, τα καθαρά κέρδη τα €2 εκατ. το α’ τρίμηνο 2017, το μερίδιο αγοράς επί των δανείων και των καταθέσεων διατηρήθηκε στο 39% και 31% αντίστοιχα και η χορήγηση νέων δανείων ύψους €690 εκατ. το α’ τρίμηνο 2017.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, John Patrick Hourican, ανέφερε “Η Τράπεζα συνεχίζει να σημειώνει καλή πρόοδο στην πορεία της για ανάκτηση της ισχυρής της θέσης. Τα αποτελέσματά μας αυτό το τρίμηνο αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική μας επικέντρωσης στη μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό μας και, συνεπώς συνεχίσαμε να διοχετεύουμε ουσιαστικά όλη μας τη λειτουργική κερδοφορία για αύξηση των ποσοστών κάλυψης των προβληματικών μας δανείων. Παρά τη στρατηγική μας αυτή και παρά το γεγονός ότι λογίσαμε το μη επαναλαμβανόμενο πρόστιμο που μας έχει επιβληθεί από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, ύψους €18 εκατ. και για το οποίο θα ασκήσουμε έφεση, η Τράπεζα παρουσίασε μικρή κερδοφορία για το τρίμηνο.

Η θετική δυναμική στη μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό συνεχίστηκε τόνισε ο κ. Χούρικαν σημειώνοντας οτι, αυτό είναι το όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο που σημειώθηκε σημαντική μείωση στα προβληματικά δάνεια.

“Κατά το α’ τρίμηνο μειώσαμε τα ΜΕΔ περαιτέρω κατά €662 εκατ. και τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών κατά €298 εκατ. Αναμένουμε η μείωση των προβληματικών δανείων να συνεχιστεί καθώς εξετάζουμε ενεργά και άλλες διόδους για επιτάχυνση της μείωσης αυτής. Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εύλογη αξία, τόσο τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, όσο και τα ΜΕΔ καλύπτονται πλήρως”.

Είμαστε ικανοποιημένοι που έχουμε ξεκινήσει το έτος με την πλήρη αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον ELA, την επιτυχή επιστροφή μας στις κεφαλαιαγορές και την εισαγωγή των μετοχών μας στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας.

“Η καταθετική βάση της Τράπεζας είναι πλέον επαρκής για τη χρηματοδότηση των δανείων. Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις παραμένει στο 95% και οι καταθέσεις μας παραμένουν σταθερές. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας μας έχει φθάσει στα επίπεδα συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας βελτιώθηκε με την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ύψους €250 εκατ. τον Ιανουάριο 2017. Στις 31 Μαρτίου 2017, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 15.6% και ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (χωρίς μεταβατικές διατάξεις) ανήλθε σε 14.0%”.

Τέλος, ο κ. Χούρικαν ανέφερε οτι είναι με ευχαρίστηση που παρατηρείται ότι η Κυπριακή οικονομία συνεχίζει να ανακάμπτει σημειώνοντας ότι “συνεχίζουμε να διατηρούμε ισχυρά μερίδια αγοράς επί των δανείων και καταθέσεων στην Κύπρο. Η παραχώρηση νέων δανείων στην Κυπριακή οικονομία συνεχίζεται. Τα νέα δάνεια που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου ανήλθαν σε €690 εκατ., σημειώνοντας 89% αύξηση σε σύγκριση με  το τριμηνιαίο μέσο όρο των χορηγήσεων του 2016 ύψους €365 εκατ”.

 

capital.gr

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY